ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ: Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Εστιατόρια «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Επιδότηση Εστιατορίων: Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Εστιατόρια «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εστίαση»

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών εστίασης προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Επιδότηση επιχειρήσεων εστίασης με 50% για έργα από 10.000 έως 150.000 ευρώ.

Υποβολή αιτήσεων από 6/02/2019 μέχρι 19/04/2019.

Οι δικαιούχοι για την Εστίαση είναι: 

 • Εστιατόρια
 • Ταβέρνες
 • Σουβλατζίδικα
 • Πιτσαρίες
 • Καφετέριες
 • Ψητοπωλεία
 • Fast Food
 • Bar
 • Κέντρα Διασκέδασης κλπ

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Αφορά αποκλειστικά σε: 

 • Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) 

 Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για: 

 • Προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) είναι 500 € / μήνα και μέχρι 12 μήνες. 
 • Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης): 2.000 € 

Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε blog, και προσωπικές ιστοσελίδες

Η MarketEat διαθέτει τεχνολογικά προϊόντα εστίασης και επαγγελματικές υπηρεσίες
marketing
& ψηφιακής προβολής αποκλειστικά για εστιατόρια όπως:

 1. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταλόγου Εστιατορίων που εμφανίζει το μενού σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές των πελατών
 2. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Λίστας Κρασιών σε Tablet
 3. Σύστημα Οnline Παραγγελειοληψίας Φαγητού για delivery, εξειδικευμένο για κάθε επιχείρηση
 4. Σύστημα Online Κρατήσεων Τραπεζιών για κάθε ξεχωριστή επιχείρηση
 5. Δημιουργία ή αναβάθμιση της ιστοσελίδας
 6. Ψηφιακό Marketing και Ψηφιακή Προβολή

Ζητήστε μας προσφορά εδώ ˃

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Παρεμβάσεις για:
  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
  • εξοικονόμηση ενέργειας
  • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Μεταφορικά μέσα
  • μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
  • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου

Περίοδος Υποβολών

Έναρξη: 6 Φεβρουαρίου 2019 Περίοδος Υποβολών Λήξη: 19 Απριλίου 2019

Προϋπολογισμός της Δράσης

60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € Επιδότηση 50%

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
 • να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
  • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ηλεκτρονική υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ: Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Εστιατόρια «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Η MarketEat διαθέτει τεχνολογικά προϊόντα εστίασης και επαγγελματικές υπηρεσίες
marketing
& ψηφιακής προβολής αποκλειστικά για εστιατόρια όπως:

 1. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταλόγου Εστιατορίων σε Tablet που εμφανίζει το μενού σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές των πελατών
 2. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Λίστας Κρασιών σε Tablet
 3. Σύστημα Οnline Παραγγελειοληψίας Φαγητού για delivery, εξειδικευμένο για κάθε επιχείρηση
 4. Σύστημα Online Κρατήσεων για κάθε ξεχωριστή επιχείρηση
 5. Δημιουργία ή αναβάθμιση της ιστοσελίδας
 6. Ψηφιακό Marketing και Ψηφιακή Προβολή

Ζητήστε μας προσφορά εδώ.

Μάθετε περισσότερα για την δράση εδώ.

Scroll to top